Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Tìm giá trị lớn nhất của A ( x ) = 2015 + 2 x − x 2 b) Tìm giátrị nhỏ nhất của B ( x ) = 2 x 2 − 2 ( x − 5 ) . c) Tìm giả trị nhỏ nhất của C ( y ) = ( y + 2 ) 2 + ( y − 5 ) 2

a) Tìm giá trị lớn nhất của 

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của .

c) Tìm giả trị nhỏ nhất của 

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) A ( x ) = 2015 + 2 x − x 2 = 2016 − ( x 2 − 2 x + 1 ) = 2016 − ( x − 1 ) 2 Do ( x − 1 ) 2 ≥ 0 , ∀ x nên 2016 − ( x − 1 ) 2 ≤ 2016 , ∀ x . Do đó maxA ( x ) = 2016 ⇔ x − 1 = 0 ⇔ x = 1 b) B ( x ) = 2 x 2 − 2 x + 10 = 2 ( x 2 − x + 5 ) = 2 ( x 2 − 2 x 2 1 ​ + 4 1 ​ + 4 19 ​ ) = 2 ( x − 2 1 ​ ) 2 + 2 19 ​ Do 2 ( x − 2 1 ​ ) 2 ≥ 0 , ∀ x Nên 2 ( x − 2 1 ​ ) 2 + 2 19 ​ ≥ 2 19 ​ ∀ x Do đó minB ( x ) = 2 19 ​ ⇔ x = 2 1 ​ c) C ( y ) = ( y + 2 ) 2 + ( y − 5 ) 2 = y 2 + 4 y + 4 + y 2 − 10 y + 25 = 2 y 2 − 6 y + 29 = 2 ( y 2 − 3 y + 2 29 ​ ) = 2 ( y 2 − 2 y . 2 3 ​ + 4 9 ​ + 4 49 ​ ) = 2 ( y − 2 3 ​ ) 2 + 2 49 ​ ≥ 2 49 ​ , ∀ y Do đó min C ( y ) = 24 , 5 ⇔ y = 1 , 5 .

a)

Do  nên . Do đó

b)

Do  Nên  

Do đó

c)

Do đó .

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức P = ( x x + 1 ​ + x 2 − x 2 + x − x 2 ​ ) : ( x − 1 1 ​ − x 3 − 1 x 2 ​ ) Rút gọn P

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG