Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Giải phương trình: x 3 − 6 x − x + 30 = 0 b) Giải bất phương trình sau: x − 1 − 3 x − 1 ​ ≤ 2 2 x + 3 ​ + 3 x ​ − 1 c) Cho biết x 2 − x + 1 x ​ = 3 2 ​ . Hãy tính giá trị của biểu thức: Q = x 4 + x 2 + 1 x 2 ​

a) Giải phương trình: 

b) Giải bất phương trình sau: 

c) Cho biết 

Hãy tính giá trị của biểu thức: 

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có: b) Vậy tập nghiệm của bất phương trình là c) Từ ,do đó x x 2 − x + 1 ​ = 2 3 ​ Lại có: Suy ra Q = x 4 + x 2 + 1 x 2 ​ = 21 4 ​

a) Ta có: x cubed minus 6 x squared minus x plus 30 equals 0 not stretchy left right double arrow left parenthesis x minus 3 right parenthesis left parenthesis x plus 2 right parenthesis left parenthesis x minus 5 right parenthesis equals 0

not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x minus 3 equals 0 end cell row cell x plus 2 equals 0 end cell row cell x minus 5 equals 0 end cell end table not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 3 end cell row cell x equals negative 2 end cell row cell x equals 5 end cell end table close close

b)

x minus 1 minus fraction numerator x minus 1 over denominator 3 end fraction less or equal than fraction numerator 2 x plus 3 over denominator 2 end fraction plus x over 3 minus 1 not stretchy left right double arrow 6 x minus 6 minus 2 x plus 2 less or equal than 6 x plus 9 plus 2 x minus 6

not stretchy left right double arrow 4 x greater or equal than negative 7 not stretchy left right double arrow x greater or equal than fraction numerator negative 7 over denominator 4 end fraction

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S equals open curly brackets x divided by x greater or equal than fraction numerator negative 7 over denominator 4 end fraction close curly brackets

c) Từ fraction numerator x over denominator x squared minus x plus 1 end fraction equals 2 over 3 not stretchy rightwards double arrow x not equal to 0, do đó 

not stretchy left right double arrow x plus 1 over x minus 1 equals 3 over 2 not stretchy rightwards double arrow x plus 1 over x equals 5 over 2 not stretchy rightwards double arrow open parentheses x plus 1 over x close parentheses squared minus 1 equals 25 over 4 minus 1 equals 21 over 4

Lại có: fraction numerator x to the power of 4 plus x squared plus 1 over denominator x squared end fraction equals x squared plus 1 over x squared plus 1 equals open parentheses x squared plus 1 over x squared close parentheses minus 1 equals 21 over 4

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là các số dương. CHứng minh Áp dụng tìm giá trị nhỏ nhất của ( với a, b,c, d là các số dương).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG