Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Giải phương trình: (2x + 1)(3-x) + 4 = 0 b) Giải hệ phương trình:

a) Giải phương trình: (2x + 1)(3-x) + 4 = 0

b) Giải hệ phương trình: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 x minus open vertical bar y close vertical bar equals 1 end cell row cell 5 x plus 3 y equals 11 end cell end table close

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. (2x + 1)(3-x) + 4 = 0 (1) Phương trình (2) có a – b + c =0 nên phương trình (1) có 2 nghiệm là b.

a. (2x + 1)(3-x) + 4 = 0 (1) 

left right double arrow 2 x squared plus 5 x plus 3 plus 4 equals 0 left right double arrow 2 x squared minus 5 x minus 7 equals 0 space left parenthesis 2 right parenthesis

Phương trình (2) có a – b + c =0 nên phương trình (1) có 2 nghiệm là 

x subscript 1 equals negative 1 space v à space x subscript 2 equals 7 over 2

b. 

1

Câu hỏi tương tự

a/ Cho a + b = 2.T ìm giá trị nhỏ nhất của A = a 2 + b 2 b/ Cho x +2y = 8 . T ìm giá trị lớn nhất của B=xy

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG