Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Giải phương trình:2(x−3) = 5x−3 b) Giải phương trình: c) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:5x + 2 ≥ 2(x−3)

a) Giải phương trình: 2(x−3) = 5x−3 

b) Giải phương trình: fraction numerator 5 over denominator x minus 5 end fraction minus fraction numerator 1 over denominator x plus 1 end fraction equals fraction numerator x plus 5 over denominator open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x minus 5 close parentheses end fraction 

c) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 5x + 2 ≥ 2(x−3)

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Nhân phá ngoặc, chuyển vế đổi dấu để giải phương trình bậc nhất một ẩn. b) Tìm ĐKXĐ của phương trình, chuyển vế, quy đồng, rút gọn, loại nghiệm. 3) Thực hiện giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số Lời giải chi tiết: a) Giải phương trình: 2(x−3)= 5x−3 2(x−3)=5x−3 ⇔ 2x−6 = 5x−3 ⇔3x = −3 ⇔x=−1 Vậy phương trình có nghiệm duy nhấtx=−1.

Phương pháp giải:

a) Nhân phá ngoặc, chuyển vế đổi dấu để giải phương trình bậc nhất một ẩn.

b) Tìm ĐKXĐ của phương trình, chuyển vế, quy đồng, rút gọn, loại nghiệm.

3) Thực hiện giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Lời giải chi tiết:

a) Giải phương trình: 2(x−3)= 5x−3

2(x−3)=5x−3

⇔ 2x−6 = 5x−3

⇔3x = −3

⇔x=−1

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=−1. 

 

  

2

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 24 x − 23 ​ + 25 x − 23 ​ = 26 x − 23 ​ + 27 x − 23 ​

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG