Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Giải hệ phương trình b) Giải và biện luận phương trình: (p là tham số có giá trị thực).

a) Giải hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus y plus 1 over x plus 1 over y equals 9 over 2 end cell row cell x y plus fraction numerator 1 over denominator x y end fraction equals 5 over 2 end cell end table close
b) Giải và biện luận phương trình: open vertical bar x plus 3 close vertical bar plus p open vertical bar x minus 2 close vertical bar equals 5(p là tham số có giá trị thực).

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy hệ đã cho có 4 nghiệm là: (x;y)=(1;2), (2;1), (1;1/2),(1/2;1)

Vậy hệ đã cho có 4 nghiệm là: (x;y)=(1;2), (2;1), (1;1/2),(1/2;1)

1

Câu hỏi tương tự

Hãy rút gọn biểu thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG