Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a. Giải hệ phương trình: b. Giải bất phương trình

a. Giải hệ phương trình:

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open parentheses x minus y close parentheses squared plus 3 open parentheses x minus y close parentheses equals 4 end cell row cell 2 x plus 3 y equals 12 end cell end table close

b. Giải bất phương trình

fraction numerator x cubed minus 4 x squared minus 2 x minus 15 over denominator x squared plus x plus 3 end fraction less than 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Đặt x -y = a ta được phương trình: a 2 +3a = 4 => a = -1; a = - 4 Từ đó ta có: Giải hệ (1) ta được x =3, y = 2 Giải hệ (2) ta được x =0, y = 4 Vậy hệ phương trình có nghiệm là x= 3, y = 2 hoặc x = 0; y =4 b. Ta có Vậy bất phương trình có nghiệm là x =3, y = 2 hoặc x =0; y = 4

a. Đặt x -y = a ta được phương trình: a2+3a = 4 => a = -1; a = - 4

Từ đó ta có:

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open parentheses x minus y close parentheses squared plus 3 open parentheses x minus y close parentheses space equals space 4 end cell row cell 2 x plus 3 y equals 12 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus y equals 1 end cell row cell 2 x plus 3 y equals 12 space end cell end table close open parentheses 1 close parentheses open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus y equals negative 4 end cell row cell 2 x plus 3 y equals 12 end cell end table close open parentheses 2 close parentheses

Giải hệ (1) ta được x =3, y = 2

Giải hệ (2) ta được x =0, y = 4

Vậy hệ phương trình có nghiệm là x= 3, y = 2 hoặc x = 0; y =4 

b. Ta có x cubed minus 4 x squared minus 2 x minus 15 equals open parentheses x minus 5 close parentheses open parentheses x squared plus x plus 3 close parentheses m à space x squared plus x plus 3 equals open parentheses x plus 1 half close parentheses squared plus 11 over 4 greater than 0 space comma space for all x

Vậy bất phương trình có nghiệm là x =3, y = 2 hoặc x =0; y = 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức a. Tìm điều kiện của x để M có nghĩa và rút gọn M b. tìm x để M = 5 c. Tìm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG