Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a, Gọi A,B,C là điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là có hệ thức b, Với n là số tự nhiên bất kỳ lớn hơn 2 , tìm x thuộc khoảng thỏa mãn phương trình cos 2 x + sin 2 x = 2 2

a, Gọi A,B,C là điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là có hệ thức open fraction numerator 1 over denominator sin invisible function application A end fraction plus fraction numerator 1 over denominator sin invisible function application B end fraction plus fraction numerator 1 over denominator sin invisible function application C end fraction minus left parenthesis cotg invisible function application A plus cotg invisible function application B right parenthesis times cot invisible function application g C close parentheses equals square root of 3

b, Với n là số tự nhiên bất kỳ lớn hơn 2 , tìm x thuộc khoảng open parentheses 0 colon pi over 2 close parentheses thỏa mãn phương trình 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a, Điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là sin A 1 ​ + sin B 1 ​ + sin C 1 ​ − ( cotg A + cotg B + cotg C ) = 3 ​ Điều kiện cần sin A = sin B = sin C = 2 3 ​ ​ cotg A = cotg B = cotg C = 3 3 ​ ​ sin A 1 ​ + sin B 1 ​ + sin C 1 ​ − ( cotg A + cotg B + cotg C ) = 3 ⋅ 3 ​ 2 ​ − 3 3 3 ​ ​ = 3 ​ Điều kiện đủ Từ (1) ta có ⇔ sin A 1 − cos A ​ + sin B 1 cos B ​ + sin C 1 − cos C ​ = 3 ​ ⇔ tg 2 A ​ + tg 2 B ​ + IE 2 ​ 2 C ​ = 3 ​ Trong tam giác ABC ta có ⇔ tg 2 A ​ ⋅ tg 2 B ​ + tg 2 A ​ tg 2 C ​ + tg 2 B ​ tg 2 C ​ = 1 Biết Dấu bằng xảy ra khi tg 2 A ​ = tg 2 B ​ = tg 2 C ​ ⇒ A = B = C Vậy tam giác ABC là tam giác đều b, Giải phương trình sin 2 x + cos 2 x = 2 2 2 − n ​ Xét hàm số ( f x ) = sin 2 x + cos 2 có đạo hàm ( f ′ ) = n sin x − 1 cos x − n cos n − 1 x sin x = n sin x cos x ( sin n − 2 x − cos n − 2 x ) = 0 x = 4 x ​ Bảng biến thiên Bảng biến thiên cho viết giá trị nhỏ nhất của f ( x ) l a ˋ 2 ( 2 − n ) dấu bằng xảy ra khi x = 4 π ​ Vậy nghiệm của phương trình là x = 4 π ​ Cách khác đặt t = sin x thì Khi đó hàm số f(x) trở thành Bảng biến thiên cho biết f ( t ) ≥ 2 − 21 Dấu bằng xảy ra khi t = 2 2 ​ ​ ⇔ x = 4 z ​

a, Điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là

Điều kiện cần 

Điều kiện đủ Từ (1) ta có open parentheses fraction numerator 1 over denominator sin invisible function application A end fraction minus cos invisible function application B A close parentheses plus open parentheses fraction numerator 1 over denominator sin invisible function application B end fraction minus cotg invisible function application B close parentheses plus open parentheses fraction numerator 1 over denominator sin invisible function application C end fraction minus cotg invisible function application C close parentheses equals square root of 3

Trong tam giác ABC ta có

tg invisible function application open parentheses A over 2 plus B over 2 close parentheses fraction numerator lg subscript 2 superscript A plus tg invisible function application B over 2 over denominator 1 minus tg invisible function application A over 2 tg invisible function application B over 2 end fraction left right double arrow blank cot invisible function application C over 2 equals fraction numerator 1 over denominator tg invisible function application C over 2 end fraction equals fraction numerator tg invisible function application A over 2 plus tg invisible function application B over 2 over denominator 1 minus tg invisible function application A over 2 tg invisible function application B over 2 end fraction

Biết begin mathsize 12px style tg squared invisible function application straight A over 2 plus tg squared invisible function application straight B over 2 plus tg squared invisible function application straight C over 2 2 tg invisible function application straight A over 2 tg invisible function application straight B over 2 plus tg invisible function application straight A over 2 tg invisible function application straight C over 2 plus tg invisible function application straight B over 2 tg invisible function application straight C over 2 equals 1 tg squared invisible function application straight A over 2 plus tg squared invisible function application straight B over 2 plus tg squared invisible function application straight C over 2 plus 2 open parentheses lig invisible function application straight A over 2 tg invisible function application straight B over 2 plus tg invisible function application straight A over 2 tg invisible function application straight C over 2 plus tg invisible function application straight B over 2 tg invisible function application straight C over 2 close parentheses greater or equal than end style

greater or equal than open curly brackets open parentheses tg invisible function application A over 2 tg invisible function application B over 2 plus tg invisible function application A over 2 tg invisible function application C over 2 plus tg invisible function application B over 2 tg invisible function application C over 2 close parentheses close open parentheses tg invisible function application A over 2 plus lg invisible function application B over 2 plus tg invisible function application C over 2 close parentheses squared greater or equal than 3 left right double arrow blank 48 straight A over 2 plus tg invisible function application straight B over 2 plus tg invisible function application straight C over 2 greater or equal than square root of 3

Dấu bằng xảy ra khi  Vậy tam giác ABC là tam giác đều

b, Giải phương trình 

Xét hàm số  có đạo hàm

Bảng biến thiên

Bảng biến thiên cho viết giá trị nhỏ nhất của  dấu bằng xảy ra khi 

Vậy nghiệm của phương trình là 

Cách khác đặt  thì open cos invisible function application x equals square root of 1 minus t squared end root blank t element of left parenthesis 0 right parenthesis comma 1 close parentheses

Khi đó hàm số f(x) trở thành

table attributes columnalign right end attributes row blank cell f left parenthesis t right parenthesis equals t to the power of n plus open parentheses square root of 1 minus t squared end root close parentheses to the power of n equals 2 squared end cell row blank cell f left parenthesis t right parenthesis equals n to the power of n minus 1 end exponent plus open square brackets open parentheses 1 minus t squared close parentheses to the power of n over 2 end exponent close square brackets to the power of t end cell row blank cell table attributes columnalign right end attributes row blank cell blank equals 1 text end text straight m to the power of negative 1 end exponent plus n over 2 open parentheses 1 minus straight t squared comma to the power of double apostrophe left parenthesis negative 21 right parenthesis close end cell row blank cell blank equals 1 text end text straight m to the power of negative 1 end exponent minus at open parentheses 1 minus straight t squared close parentheses to the power of double apostrophe blank squared end cell row blank cell blank equals 13 open vertical bar straight t to the power of double apostrophe open parentheses 1 minus 1 squared close parentheses to the power of double apostrophe t squared close vertical bar equals 0 left right double arrow straight t equals fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction end cell end table end cell end table

Bảng biến thiên cho biết 

Dấu bằng xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y − 4 ( x ) = − x 2 + 3 m x − 2 m la tham s ó nh â n moi gia tri thực a,Kh à o sát sựbien thiên và vẽ đồ thị (C) c û a ham s ó khi m =1 b,Xac dnh cac gia tri c ù a m d é b à t ph ưó ng...

18

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG