Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho k là số nguyên dương bất kì. Chứng minh bất đẳng thức sau b) Chứng minh rằng

a) Cho k là số nguyên dương bất kì. Chứng minh bất đẳng thức sau fraction numerator 1 over denominator open parentheses k plus 1 close parentheses square root of k end fraction less than 2 open parentheses fraction numerator 1 over denominator square root of k end fraction minus fraction numerator 1 over denominator square root of k plus 1 end root end fraction close parentheses

b) Chứng minh rằng 1 half plus fraction numerator 1 over denominator 3 square root of 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 4 square root of 3 end fraction plus... plus fraction numerator 1 over denominator 2010 square root of 2009 end fraction less than 88 over 45

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG