Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho các số dương a, b, c tùy ý. Chứng minh rằng b) Cho các số dương a, b, c thoả mãn . Chứng ming rằng

a) Cho các số dương a, b, c tùy ý. Chứng minh rằng open parentheses a plus b plus c close parentheses open parentheses 1 over a plus 1 over b plus 1 over c close parentheses greater or equal than 9

b) Cho các số dương a, b, c thoả mãn a plus b plus c less or equal than 3. Chứng ming rằng fraction numerator 1 over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction plus fraction numerator 2009 over denominator a b plus b c plus c a end fraction greater or equal than 670

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ,giá trị lớn nhất của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG