Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho biểu thức: , với n là số tự nhiên. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n < 100 và P là số nguyên. b) Cho x, y, z đều khác 0 thoả điều kiện x + y + z = 0. Chứng minh rằng

a) Cho biểu thức:P equals 3 square root of 2 n end root minus 5 square root of 8 n end root plus 7 square root of 18 n end root plus 28 , với n là số tự nhiên.
Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n < 100 và P là số nguyên.
b) Cho x, y, z đều khác 0 thoả điều kiện x + y + z = 0. Chứng minh rằng 
square root of 1 over x squared plus 1 over y squared plus 1 over z squared end root equals open vertical bar 1 over x plus 1 over y plus 1 over z close vertical bar

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trên đường tròn (O) lấy hai điểm cố định A và C phân biệt. Tìm vị trí của các điểm B và D thuộc đường tròn đó để chu vi tứ giác ABCD có giá trị lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG