Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a/ Cho abc = 1.Tính S b/ Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình 3x + 7y = 167

a/ Cho abc = 1.Tính   
equals fraction numerator 1 over denominator 1 plus a plus 1 b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 plus b plus b c end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 plus c plus a c end fraction
b/ Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình 3x + 7y = 167

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các nghiệm nguyên dương của phương trình là : (51; 2), (44; 5), (37; 8), (30; 11), (23; 14), (16; 17), (9; 20), (2; 23)

Các nghiệm nguyên dương của phương trình là : (51; 2), (44; 5), (37; 8), (30; 11), (23;
14), (16; 17), (9; 20), (2; 23)

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có , AB < AC và nội tiếp đường tròn tâm O. Trung tuyến AM của tam giác ABC cắt (O) tại điểm thứ hai là D. Tiếp tuyến của (O) tại D cắt đường thẳng BC tại S. Trên cung nhỏ DC của...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG