Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho A = {x ∈ Z | - 3 < x < 3} Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử. b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 12; -8; 137; |-100|; -324; 0; -15. c) Tìm các ước của các số nguyên sau: Ư(6) và Ư(-7)

a) Cho A = {x ∈ Z | - 3 < x < 3}

Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

12; -8; 137; |-100|; -324; 0; -15.

c) Tìm các ước của các số nguyên sau: Ư(6) và Ư(-7)

Đ. Mỹ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a/ A = { -2; -1; 0; 1;2 } b/ Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần: 137; |-100| ; 12; 0; -8 ; - 15; -324 c/ Ư(6) = { -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6} Ư(-7) = { -7; -1; 1; 7}

a/ A = { -2; -1; 0; 1;2 }

b/ Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần:

137; |-100| ; 12; 0; -8 ; - 15; -324

c/ Ư(6) = { -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}

Ư(-7) = { -7; -1; 1; 7}

3

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG