Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho a, b là 2 số tự nhiên lẻ. Chứng minh rằng: a 2 2 – b 2 chia hết cho 8 b) Tính tổng:

a) Cho a, b là 2 số tự nhiên lẻ. Chứng minh rằng: a22– b2 chia hết cho 8 
b) Tính tổng: P equals 2 over 15 plus 2 over 35 plus 2 over 63 plus... plus 2 over 399

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Ta có: a 2 – b 2 = (a 2 – 1) – (b 2 – 1) = (a + 1)(a – 1) – (b + 1)(b – 1) Vì (a + 1)(a – 1) là tích của 2 số tự nhiên chẵn liên tiếp nên chia hết cho 8 Tương tự: (b +1)(b – 1) 8 Vậy: (a 2 – b 2 ) 8 (đpcm) b.

a. Ta có: a2 – b2 = (a2 – 1) – (b2 – 1) = (a + 1)(a – 1) – (b + 1)(b – 1)
 Vì (a + 1)(a – 1) là tích của 2 số tự nhiên chẵn liên tiếp nên chia hết
cho 8
Tương tự: (b +1)(b – 1) 8
Vậy: (a2 – b2 ) 8 (đpcm) 
b.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức a. Rút gọn P b. Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG