Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho a, b, c là các số thực khác nhau. Chứng minh rằng: b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

a) Cho a, b, c là các số thực khác nhau. Chứng minh rằng: 
fraction numerator b minus c over denominator open parentheses a minus b close parentheses open parentheses a minus c close parentheses end fraction plus fraction numerator c minus a over denominator open parentheses b minus c close parentheses open parentheses b minus a close parentheses end fraction plus fraction numerator a minus b over denominator open parentheses c minus a close parentheses open parentheses c minus b close parentheses end fraction equals fraction numerator 2 over denominator a minus b end fraction plus fraction numerator 2 over denominator b minus c end fraction plus fraction numerator 2 over denominator c minus a end fraction
b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
A equals square root of x minus 2009 end root plus square root of 2010 minus x end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Ta có: b.

a. Ta có:

b.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ba số nguyên tố mà tích của chúng bằng năm lần tổng của chúng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG