Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho 3 số thực a, b, c bất kì. Chứng minh rằng b) Cho a>0, b>0. Chứng minh rằng

a) Cho 3 số thực a, b, c bất kì. Chứng minh rằng a squared plus b squared plus c squared greater or equal than a b plus b c plus c a plus open parentheses a minus b close parentheses squared over 26 plus open parentheses b minus c close parentheses squared over 6 plus open parentheses c minus a close parentheses squared over 2009

b) Cho a>0, b>0. Chứng minh rằng   1 over a greater or equal than 2 over b plus fraction numerator 8 over denominator 2 a minus b end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức f(x)= ( x + 1 ) ( 2 − x ) ​ +2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG