Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Cho 2 số dương a và b. Chứng minh rằng b) Cho 3 số dương x, y, z thỏa mãn .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

a)  Cho 2 số dương a và b. Chứng minh rằng fraction numerator 1 over denominator a plus b end fraction less or equal than 1 fourth open parentheses 1 over a plus 1 over b close parentheses

b) Cho 3 số dương x, y, z thỏa mãn 1 over x plus 1 over y plus 1 over z equals 2010. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P equals fraction numerator 1 over denominator 2 x plus y plus z end fraction plus fraction numerator 1 over denominator x plus 2 y plus z end fraction plus fraction numerator 1 over denominator x plus y plus 2 z end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp A gồm 31 phần tử và dãy gồm m tập con của A thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau i) Mỗi tập thuộc dãy có ít nhất hai phần tử ii) Nếu hai tập thuộc dãy có chung nhau ít nhất hai phần tử...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG