Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Chứng minh với mọi số thực x , y , z , t ta luôn có bất đẳng thức sau : . Đẳng thức xảy ra khi nào ? b) Chứng minh với mọi số thực a , b khác không ta luôn có bất đẳng thức sau: .

a) Chứng minh với mọi số thực x , y , z , t ta luôn có bất đẳng thức sau :

x squared plus y squared plus z squared plus t squared greater or equal than x open parentheses y plus z plus t close parentheses .Đẳng thức xảy ra khi nào ?

b) Chứng minh với mọi số thực a , b khác không ta luôn có bất đẳng thức sau:

a squared over b squared plus b squared over a squared plus 4 greater or equal than 3 open parentheses a over b plus b over a close parentheses .

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức a/ Rút gọn Q b/ Tính giá trị của Q khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG