Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Chứng minh rằng: 1 + t ​ + 1 − t ​ ≥ 1 + 1 − t 2 ​ ≥ 2 − t 2 , ∀ t ∈ [ − 1 ; 1 ]

a) Chứng minh rằng: 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) ∀ t ∈ [ − 1 ; 1 ] , t a c o ˊ : ⋅ 1 + t ​ + 1 − t ​ ≥ 1 + 1 − t 2 ​ ⇔ ( 1 + t ​ + 1 − t ​ ) 2 ⇔ 2 + 2 1 − t 2 ​ ≥ 1 + 2 1 − t 2 ​ + 1 − t 2 ⇔ t 2 ≥ 0 ( l u o ^ n đ u ˊ n g ) ⋅ 1 + 1 − t 2 ​ ≥ 2 − t 2 ⇔ 1 − t 2 ​ ≥ 1 − t 2 ( ≥ 0 ) ⇔ 1 − t 2 ≥ ( 1 − t 2 ) 2 ⇔ ( 1 − t 2 ) t 2 ≥ 0 ( l u o ^ n đ u ˊ n g ) Vậy 1 + t ​ + 1 − t ​ ≥ 1 + 1 − t 2 ​ ≥ 2 − t 2 , ∀ t ∈ [ − 1 ; 1 ]

a) 


Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

C h o 3 ≤ n ∈ Z . C h ứ n g minh r a ˘ ˋ n g : n n + 1 > ( n + 1 ) n

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG