Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a, Các phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? 99 23 ​ ; 99999999999 23232323 ​ ; 9999 2323 ​ ; 999999 232323 ​ b, Chứng tỏ rằng: 2x + 3y chia hết cho 17 ⇔ 9x + 5y chia hết cho 17

a, Các phân số sau có bằng nhau không? Vì sao?

b, Chứng tỏ rằng: 2x + 3y chia hết cho 17 ⇔ 9x + 5y chia hết cho 17

R. Robo.Ctvx32

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a, Ta thấy: 99 23 ​ = 99.101 23.101 ​ = 9999 2323 ​ 99 23 ​ = 99.10101 23.10101 ​ = 999999 232323 ​ 99 23 ​ = 99.1010101 23.1010101 ​ = 9999999999 23232323 ​ Vậy 99 23 ​ = 99999999999 23232323 ​ = 9999 2323 ​ = 999999 232323 ​ b, Ta phải chứng minh , 2. x + 3 . y chia hết cho 17, thì 9 . x + 5 . y chia hết cho 17 Ta có 4 (2x + 3y ) + ( 9x + 5y ) = 17x + 17y chia hết cho 17 Do vậy ; 2x + 3y chia hết cho 17 ⇒ 4 ( 2x +3y ) chia hết cho 17 ⇒ 9x + 5y chia hết cho 17 Ngược lại ; Ta có 4 ( 2x + 3y ) chia hết cho 17 mà ( 4 ; 17 ) = 1 ⇒ 2x + 3y chia hết cho 17

a, Ta thấy: 

Vậy 

b, Ta phải chứng minh , 2. x + 3 . y chia hết cho 17, thì 9 . x + 5 . y chia hết cho 17
Ta có 4 (2x + 3y ) + ( 9x + 5y ) = 17x + 17y chia hết cho 17
Do vậy ; 2x + 3y chia hết cho 17 ⇒ 4 ( 2x +3y ) chia hết cho 17 ⇒ 9x + 5y chia hết
cho 17
Ngược lại ; Ta có 4 ( 2x + 3y ) chia hết cho 17 mà ( 4 ; 17 ) = 1
⇒ 2x + 3y chia hết cho 17

1

Câu hỏi tương tự

a. ∠ x O y = ∠ x O z = ∠ y O z b. Tia đối của mỗi tia Ox, Oy, Oz là phân giác của góc hợp bởi hai tia còn lại.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG