Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

A,B là hai số tự nhiên liên tiếp thỏa mãn A < 3 1273 2 2021 ​ < B . Giá trị A + B là

A,B là hai số tự nhiên liên tiếp thỏa mãn . Giá trị  là

  1. 25

  2. 23

  3. 27

  4. 21

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: A < 3 1273 2 2021 ​ < B ⇔ lo g A < 2021. lo g 2 − 1273. lo g 3 < lo g B Mà 2021. lo g 2 − 127. lo g 3 ≈ 1 , 006 ⇒ lo g A < 1.006 < lo g B ⇒ A < 1 0 1 , 006 < B ⇒ A < 10 , 145 < B Do A,B là hai số tự nhiên liên tiếp nên A = 10 , B = 11 ⇒ A + B = 21

Chọn D

Ta có:

Mà 

Do A,B là hai số tự nhiên liên tiếp nên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG