Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) ineach of the following questions. There has been a hot debate among the scientists relating to the pros and cons of using roboticprobes to study distant objects in space.

A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

There has been a hot debate among the scientists relating to the pros and cons of using robotic probes to study distant objects in space.

  1. problems and solutions

  2. causes and effects

  3. solutions and limitations

  4. advantages and disadvantages

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.advantages and disadvantages pros and cons: những mặt lợi và hạiTrang 156 A. problems and solutions: những vấn đề và giải pháp B. causes and effects: nguyên nhân và ảnh hưởng C. solutions and limitations: các giải pháp và hạn chế D. advantages and disadvantages: những thuận lợi và khó khăn => pros and cons = advantages and disadvantages: những mặt lợi và hại Tạm dịch: Đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các nhà khoa học liên quan đến những lợi ích và tác hại củaviệc sử dụng các thăm dò robot để nghiên cứu các vật thể ở xa trong không gian.

D.advantages and disadvantages

pros and cons: những mặt lợi và hạiTrang 156
A. problems and solutions: những vấn đề và giải pháp
B. causes and effects: nguyên nhân và ảnh hưởng
C. solutions and limitations: các giải pháp và hạn chế
D. advantages and disadvantages: những thuận lợi và khó khăn
=> pros and cons = advantages and disadvantages: những mặt lợi và hại
Tạm dịch: Đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các nhà khoa học liên quan đến những lợi ích và tác hại của việc sử dụng các thăm dò robot để nghiên cứu các vật thể ở xa trong không gian.

3

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG