Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) A ( x ) = 4 x 2 + 8 x + 15 b) A ( y ) = ( y + 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( y − 3 ) 2 − ( y + 4 ) 2 ; c) A ( z ) = ( z + 2 ) 3 − ( z − 2 ) ( z 2 + 2 z + 4 ) .

a)  

b) ;

c) .

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) A ( x ) = 4 ( x + 1 ) 2 + 11 ≥ 11 , ∀ x . Vậy minA ( x ) = 11 ⇔ x = − 1 . b) A ( y ) = 2 y 2 − 16 y − 2 = 2 ( y − 4 ) 2 − 34 ≥ − 34 , ∀ y . Vậy minA ( y ) = − 34 ⇔ y = 4 . c) A ( z ) = 6 z 2 + 12 z + 16 = 6 ( z + 1 ) 2 + 10 ≥ 10 , ∀ z . Vậy minA ( z ) = 10 ⇔ z = − 1 .

a) .

Vậy .

b) .

Vậy .

c) .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính sau: x 2 − 9 2 x − 3 ​ − x − 3 4 ​ + x + 3 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG