Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) 115 + 5 ( x – 4 ) = 120 b) 5|x| – 10 0 = 3 7 : 3 5 c) 2 2016 . 2 x-1 = 2 2015

a) 115 + 5 ( x – 4 ) = 120

b) 5|x| – 100 = 37 : 35

c) 22016 . 2x-1 = 22015

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 115 + 5 ( x – 4 ) = 120 5 ( x – 4 ) = 120 – 115 5 ( x – 4 ) = 5 x – 4 = 5 : 5 x – 4 = 1 x = 1 + 4 x = 5 b) 5| x | – 10 0 = 3 7 : 3 5 5| x | – 1 = 3 2 5| x | = 9 + 1 5| x | = 10 | x | = 2 x = 2 hoặc x = -2 c) 2 2016 . 2 x-1 = 2 2015 2 x-1 = 2 2015 : 2 2016 2 x-1 = 2 2015 - 2016 2 x-1 = 2 -1 ⇒ x – 1 = -1 x = -1 + 1 x = 0

a) 115 + 5 ( x – 4 ) = 120

5 ( x – 4 ) = 120 – 115

5 ( x – 4 ) = 5

x – 4 = 5 : 5

x – 4 = 1

x = 1 + 4

x = 5

b) 5| x | – 100 = 37 : 35

5| x | – 1 = 32

5| x | = 9 + 1

5| x | = 10

| x | = 2

x = 2 hoặc x = -2

c) 22016 . 2x-1 = 22015

2x-1 = 22015 : 22016

2x-1 = 22015 - 2016

2x-1 = 2-1

⇒ x – 1 = -1

x = -1 + 1

x = 0

1

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 50 0 , ∠xOz = 130 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt c) Vẽ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG