Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

V ớ i x > a > 0 v a ˋ a l a ˋ t ham s o ^ ˊ , đ ặ t f ( x ) = ∫ 0 x ​ + 3 m u t ​ l n 3 t d t . H a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n t r e ^ n kh o ả n g n a ˋ o t ro n g c a ˊ c kh o ả n g s a u đ a ^ y ?

  1. blank open parentheses 1 over e semicolon plus infinity close parentheses

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

G ia s ử F ( t ) l a ˋ m ộ t n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a t ​ l n 3 t , t a c o ˊ F ′ ( t ) = t ​ l n 3 t . K hi đ o ˊ f ( x ) = F ( x ) − F ( a ) ⇒ f ′ ( x ) = F ′ ( x ) = x ​ l n 3 x > 0 ⇔ l n x > 0 ⇔ x > 1.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hai điểm A(1;0-3) ; B(3;2;1).Mặt phẳng trung trực của đoạn AB có phương trình là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG