Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

36 31 ​ − ( 3 1 ​ − x ) 2 = 6 5 ​

R. Roboteacher173

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

36 31 ​ − ( 3 1 ​ − x ) 2 = 6 5 ​ ⇔ ( 3 1 ​ − x ) 2 = 36 1 ​ T H 1 : 3 1 ​ − x = 6 1 ​ ⇔ x = 6 1 ​ T H 2 : 3 1 ​ − x = 6 − 1 ​ ⇔ x = 2 1 ​

10

Câu hỏi tương tự

Biết 7 5 ​ + 2 x = 1 . Giá trị của x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG