Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

P h ươ n g t r ı ˋ nh lo g 2 ​ ( x + 1 ) = 3 c o ˊ n g hi ệ m l a ˋ

 

  1. x = 2

  2. x = 7

  3. x = 8

  4. x = 10

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C h ọ n B . T a c o ˊ : lo g 2 ​ ( x + 1 ) = 3 ⇔ x + 1 = 8 ⇔ x = 7

1

Câu hỏi tương tự

Đ ạ o h a ˋ m c ủ a h a ˋ m s o ^ ˊ y = 202 1 x l a ˋ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG