Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

D i ệ n t ı ˊ c h h ı ˋ nh p h ẳ n g g i ớ i h ạ n b ở i c a ˊ c đư ờ n g y = x 2 − x ; y = 2 x − 2 ; x = 0 ; x = 3 đư ọ c t ı ˊ nh b ờ i c o ^ n g t h ư c

 1. S equals integral subscript 0 superscript 3  open parentheses x squared minus 3 x plus 2 close parentheses d x ∣.

 2. S equals integral subscript 1 superscript 2  open vertical bar x squared minus 3 x plus 2 close vertical bar d x.

 3. S equals integral subscript 0 superscript 3  open vertical bar x squared minus 3 x plus 2 close vertical bar d x.

 4. S equals integral subscript 1 superscript 2  open vertical bar x squared plus x minus 2 close vertical bar d x.

R. Robo.Ctvx43

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

negative blank D i ệ n blank t í c h blank h ì n h blank p h ẳ n g blank g i ớ i blank h ạ n blank b ở i blank c á c blank đ ư ờ n g blank y equals f left parenthesis x right parenthesis comma y equals g left parenthesis x right parenthesis comma x equals a comma x equals b blank đ ư ợ c blank x á c blank đ ị n h blank b ờ i blank c ô n g blank t h ứ c colon blank S equals integral subscript a superscript n  vertical line f left parenthesis x right parenthesis minus g left parenthesis x right parenthesis vertical line d x. S u y blank r a blank d i ệ n blank t í c h blank h ì n h blank p h ằ n g blank g i ớ i blank h ạ n blank b ở i blank c á c blank đ ư ờ n g blank y equals x squared minus x semicolon y equals 2 x minus 2 semicolon x equals 0 semicolon x equals 3 blank đ ư ợ c blank t í n h blank b ở i blank c ô n g blank t h ú c colon blank S equals integral subscript 0 superscript 3  open vertical bar open parentheses x squared minus x close parentheses minus left parenthesis 2 x minus 2 right parenthesis close vertical bar d x equals integral subscript 0 superscript 3  open vertical bar x squared minus 3 x plus 2 close vertical bar d x. blank C h ọ n blank C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG