Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho blank cấp blank số blank cộng blank open parentheses straight u subscript straight n close parentheses blank với blank straight u subscript 1 equals 3 semicolon straight u subscript 2 equals 9. blank Công blank sai blank của blank cấp blank số blank cộng blank đã blank cho blank bằng

  1. 6

  2. 3

  3. 12

  4. -6

R. Robo.Ctvx43

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C o ^ ng sai c ủ a c ậ p so c ộ ng la : d = u 2 ​ − u 1 ​ = 9 − 3 = 6. Ch ọ n A

1

Câu hỏi tương tự

Cho blank cấp blank số blank công blank open parentheses straight u subscript straight n close parentheses blank có blank số blank hạng blank đầu blank straight u subscript 1 equals 2 blank và blank công blank sai blank straight d equals 5. blank Giá blank trị blank của blank straight u subscript 4 blank bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG