Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ı ˋ m h ọ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = x 3 x 4 + x − 4 + 2 ​ ​

R. Robo.Ctvx37

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : ∫ f ( x ) d x = ∫ x 3 ( x 2 + x − 2 ) 2 ​ ​ d x = ∫ x 3 ( x 2 + x − 2 ) ​ d x = ∫ ( x 1 ​ + x 5 ) d x = ln ∣ x ∣ − 4 x − 4 ​ = ln ∣ x ∣ − 4. x 4 1 ​ + C

1

Câu hỏi tương tự

Tính: ∫ sin 2 x x ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG