Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

( 10 x + 9 ) x − ( 5 x − 1 ) ( 2 x + 3 ) = 0

R. Roboteacher12

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(10x+9)x-(5x-1)(2x+3)=0 10x²+9x-(10x²+15x-2x-3)=0 10x²+9x-10x²-15x+2x+3=0 -4x+3=0 x = 4 3 ​

(10x+9)x-(5x-1)(2x+3)=0

10x²+9x-(10x²+15x-2x-3)=0

10x²+9x-10x²-15x+2x+3=0

-4x+3=0

9

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 45 + x 3 − 5x 2 − 9x b) x 4 − 2x 3 − 2x 2 − 2x – 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG