Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

 

 

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d là các số nguyên thỏa a ≤ b ≤ c ≤ d và a + d = b + c. Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 + d 2 là tổng của ba số chính phương. bc ≥ ad.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG