Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ph ươ ng tr ı ˋ nh ti e ^ ˊ p tuy e ^ ˊ n c ủ a đ o ^ ˋ th ị h a ˋ m s o ^ ˊ ( C ) : y = x + 2 2 x + 1 ​ song song v ớ i đư ờ ng th ẳ ng △ : y = 3 x + 2 l a ˋ

  1. y = 3x + 5

  2. y = 3x + 14

  3. y = 3x + 2

  4. y = 3x -2

R. Robo.Ctvx45

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B V ı ˋ ti e ^ ˊ p tuy e ^ ˊ n c ủ a đ o ^ ˋ th ị ( C ) song song v ớ i △ : y = 3 x + 2 n e ^ n g ọ i to ạ đ ộ ti e ^ ˊ p đ i ể m l a ˋ M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) Ta c o ˊ y ′ ( x 0 ​ ) = 3 ⇔ ( x 0 ​ + 2 ) 2 3 ​ = 3 ⇔ ( x 0 ​ + 2 ) 2 = 1 ⇔ [ x 0 ​ = − 1 x 0 ​ = − 3 ​ x 0 ​ = − 1 ⇒ ( d ) : y = 3 ( x + 1 ) − 1 = 3 x + 2 ( lo ạ i ) x 0 ​ = − 3 ⇒ ( d ) : y = 3 ( x + 3 ) + 5 = 3 x + 14 ( nh ậ n )

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Xác định m để đường thẳng y = 4mcắt đồ thị hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 4 tại 3 điểm phân biệt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG