Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trongkh o ˆ nggianvớihệtrục O x yz , đư ờngvu o ˆ ngg o ˊ c chungcủahai đư ờngthẳngch e ˊ onhau d 1 ​ : 2 x − 2 ​ = 3 y − 3 ​ = − 5 z + 4 ​ v a ˋ d 2 ​ : 3 x + 1 ​ = − 2 y − 4 ​ = − 1 z − 4 ​ c o ˊ ph ươ ngtr ı ˋ nh

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

text  Gọi  end text straight capital delta text  là đường thẳng cần tìm.  Gọi  end text A equals straight capital delta intersection d subscript 1 semicolon B equals straight capital delta intersection d subscript 2 not stretchy rightwards double arrow A left parenthesis 2 plus 2 t semicolon 3 plus 3 t semicolon minus 4 minus 5 t right parenthesis comma B open parentheses negative 1 plus 3 t to the power of straight prime semicolon 4 minus 2 t to the power of straight prime semicolon 4 minus t to the power of straight prime close parentheses text  Ta có:  end text stack A B with rightwards arrow on top equals open parentheses 3 t to the power of straight prime minus 2 t minus 3 semicolon minus 2 t to the power of straight prime minus 3 t plus 1 semicolon minus t to the power of straight prime plus 5 t plus 8 close parentheses text .  end text text  Gọi  end text stack u subscript straight capital delta with rightwards arrow on top comma stack u subscript d subscript 1 end subscript with rightwards arrow on top equals left parenthesis 2 semicolon 3 semicolon minus 5 right parenthesis comma stack u subscript d subscript 2 end subscript with rightwards arrow on top equals left parenthesis 3 semicolon minus 2 semicolon minus 1 right parenthesis text  lần lượt là end text text véc tơ chỉ phương của  end text straight capital delta comma d subscript 1 comma d subscript 2 text  ta có:  end text open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell stack u subscript straight capital delta with rightwards arrow on top perpendicular stack u subscript d subscript 1 end subscript with rightwards arrow on top end cell row cell stack u subscript straight capital delta with rightwards arrow on top perpendicular stack u subscript d subscript 2 end subscript with rightwards arrow on top end cell end table close text  Chọn  end text stack u subscript straight capital delta with rightwards arrow on top equals open square brackets stack u subscript d subscript 1 end subscript with rightwards arrow on top comma stack u subscript d subscript 2 end subscript with rightwards arrow on top close square brackets equals left parenthesis negative 13 semicolon minus 13 semicolon minus 13 right parenthesis equals negative 13 left parenthesis 1 semicolon 1 semicolon 1 right parenthesis equals negative 13 u with not stretchy rightwards arrow on top text .  Vì  end text stack A B with rightwards arrow on top comma u with not stretchy rightwards arrow on top text  đều là véc tơ chỉ phương của  end text straight capital delta text  nên ta có:  end text stack A B with rightwards arrow on top equals k u with not stretchy rightwards arrow on top not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 3 t to the power of straight prime minus 2 t minus 3 equals k end cell row cell negative 2 t to the power of straight prime minus 3 t plus 1 equals k end cell row cell negative t to the power of straight prime plus 5 t plus 8 equals k end cell end table close not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 3 t to the power of straight prime minus 2 t minus k equals 3 end cell row cell negative 2 t to the power of straight prime minus 3 t minus k equals negative 1 end cell row cell negative t to the power of straight prime plus 5 t minus k equals negative 8 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell t to the power of straight prime equals 1 end cell row cell t equals negative 1 end cell row cell k equals 2 end cell end table not stretchy rightwards double arrow A left parenthesis 0 semicolon 0 semicolon 1 right parenthesis close close not stretchy rightwards double arrow straight capital delta colon x over 1 equals y over 1 equals fraction numerator z minus 1 over denominator 1 end fraction.

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG