Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

b ) 25 x 2 + ∗ + 81

R. Roboteacher42

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

25 x 2 + ∗ + 81 = ( 5 x ) 2 + 2.5 x .9 + 9 2 = ( 5 x + 9 ) 2

1

Câu hỏi tương tự

31. Tính giá trị biểu thức a 4 + b 4 + c 4 , biết rằng a + b + c = 0 và : a) a 2 + b 2 + c 2 = 2 b) a 2 + b 2 + c 2 = 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG