Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

M ộ t n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = x + 1 x 2 − 2 x + 3 ​ l a ˋ :

R. Robo.Ctvx37

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ x + 1 x 2 − 2 x + 3 ​ d x = ∫ ( x − 3 + x + 1 6 ​ ) d x = 2 x 2 ​ − 3 x + 6 ln ∣ x + 1 ∣ + C

1

Câu hỏi tương tự

Họ các nguyên hàm của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG