Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T r ê n space đ ư ờ n g space t r ò n space left parenthesis O right parenthesis space l ấ y space b a space c u n g space l i ê n space t i ế p space stack A B with overparenthesis on top equals stack B C with overparenthesis on top equals stack C D. space with overparenthesis on top space s a o space c h o space s ố space đ o space c ủ a space c h ú n g space đ ề u space b ằ n g space 50 to the power of ring operator. G ọ i space I space l à space g i a o space đ i ể m space c ủ a space h a i space t i a space A B comma D C comma H space l à space g i a o space đ i ể m space c ủ a space h a i space d â y space A C comma B D times space K h ẳ n g space đ ị n h space n à o space s a u space đ â y space s a i space ?

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

straight angle A C B equals 1 half s d stack A B with overparenthesis on top equals 1 half times 50 to the power of ring operator equals 25 to the power of ring operator n ê n space c â u space D space s a i space

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x 2 y 2 − x 2 − 7 y 2 = 4 x y

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG