Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

G i a ˊ t r ị c ủ a t ham s o ^ ˊ m đ e ^ ˋ h a ˋ m s o ^ ˊ y = x + 5 2 x + m ​ n g h ị c h bi e ^ ˊ n t r e ^ n t ừ n g kh o ả n g x a ˊ c đ ị nh c ủ a n o ˊ l a ˋ

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ậ p x a ˊ c đ ị nh D = ( − ∞ ; 1 ) ∪ ( 1 ; + ∞ ) T a c o ˊ y ′ = ( x − 1 ) 2 10 − m ​ . H a ˋ m s o ^ ˊ y = x − 1 2 x + m ​ n g h ị c h bi e ^ ˊ n t r e ^ n t ừ n g kh o ả n g x a ˊ c đ ị nh c ủ a n o ˊ ⇔ y ′ < 0 , ∀ x ∈ D ⇔ 10 − m < 0 ⇔ m > 10

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, đáy lớn AB. Biết rằng AB = 2a, AD = DC = CB = a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt phẳng (SBD) tạo với đáy một góc 45 0 . Gọi O là trung điểm AB. T...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG