Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o x , y ∈ Z c h ứ n g minh r a ˘ ˋ n g : N = ( x – y ) ( x –2 y ) ( x –3 y ) ( x –4 y ) + y 4 l a ˋ s o ^ ˊ c h ı ˊ nh p h ươ n g .

R. Roboteacher12

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

N = ( x − y ) ( x − 4 y ) ( x − 2 y ) ( x − 3 y ) + y 4 = ( x 2 − 4 x y − x y + 4 y 2 ) ( x 2 − 3 x y − 2 x y + 6 y 2 ) + y 4 = ( x 2 − 5 x y + 4 y 2 ) ( x 2 − 5 x y + 6 y 2 ) + y 4 Đ ạ t t = x 2 − 5 x y + 4 y 2 , t a đư ợ c N = t ( t + 2 y 2 ) + y 4 = t 2 + 2 t y 2 + y 4 = ( t + y 2 ) 2 = ( x 2 − 5 x y + 4 y 2 + y 2 ) 2 = ( x 2 − 5 x y + 5 y 2 ) 2 m a ˋ x , y ∈ Z n e ^ n N l u o ^ n l a ˋ s o ^ ˊ c h ı ˊ nh p h ươ n g .

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức: (4x – 1) 3 – (4x – 3).(16x 2 + 3)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG