Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

4 x 2 − 25 − 9 ( 2 x − 5 ) 2 = 0

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x 2 − 25 − 9 ( 2 x − 5 ) 2 = 0 ⇔ ( 2 x − 5 ) ( 2 x + 5 ) − 9 ( 2 x − 5 ) 2 = 0 ⇔ ( 2 x − 5 ) ( 2 x + 5 − 18 x + 45 ) = 0 ⇔ ⋯ ⇔ x = 2 5 ​ h o ặ c x = 8 25 ​

11

Câu hỏi tương tự

x − 2 x + 2 ​ − x + 2 x − 2 ​ = x 2 − 4 16 ​

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG