Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ı ˋ m t a ^ ˊ t c ả c a ˊ c gi a ˊ tr ị c ủ a tham s o ^ ˊ m đ ể đ o ^ ˋ th ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = 2 x 3 − 3 ( m + 1 ) x 2 + 6 mx c o ˊ hai đ i ể m c ự c tr ị A v a ˋ B sao cho đư ờ ng th ẳ ng AB vu o ^ ng g o ˊ c v ớ i đư ờ ng th ẳ ng y = x + 2

  1. m = 0 , m = -2

  2. m = 0 , m = 1 và m = 2

  3. m = 0 , m = -1 và m = -2

  4. m = 0 và m = 2

R. Robo.Ctvx45

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta c o ˊ y ′ = 6 x 2 − 6 ( m + 1 ) x + 6 m H a ˋ m s o ^ ˊ c o ˊ c ự c tr ị th ı ˋ y ′ = 0 c o ˊ hai nghi ệ m ph a ^ n bi ệ t Khi đ o ˊ ta c o ˊ △ = ( m + 1 ) 2 − m > 0 Ta c o ˊ y = y ′ . ( 3 1 ​ x + 6 1 ​ ) − ( m + 1 ) 2 mx + m ( m + 1 ) V ậ y đư ờ ng th ẳ ng qua 2 c ự c tr ị l a ˋ y = − ( m + 1 ) 2 mx + m ( m + 1 ) Đư ờ ng th ẳ ng n a ˋ y vu o ^ ng g o ˊ c v ớ i đư ờ ng th ẳ ng y = x + 2 ⇔ − ( m + 1 ) 2 .1 = − 1 ⇔ [ m = 0 m = − 2 ​

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 2 + x + 1 1 ​ có đồ thị (C) là hình vẽ dưới đây. Dùng giả thiết này cho các câu 28,29,30,31,32. Định k để phương trình k ∣ x ∣ 2 + ( 3 k + 1 ) ∣ x ∣ + 13 k + 1 = 0 (3) có hai ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG