Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o m ặ t c a ^ ˋ u ( S ) c o ˊ t a ^ m I ( − 1 ; 2 ; 5 ) v a ˋ đ i q u a đ i ể m A ( 1 ; 0 ; 1 ) . X e ˊ t c a ˊ c đ i ể m B , C , D t h u ộ c m ặ t c a ^ ˋ u ( S ) s a o c h o A B , A C , A D đ o ^ ˋ i m ộ t vu o ^ n g g o ˊ c v ớ i nha u . T h ể t ı ˊ c h c ủ a kh o ^ ˊ i t ứ d i ệ n A BC D c o ˊ g i a ˊ t r ị l ớ n nh a ^ ˊ t b a ˘ ˋ n g

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t blank A B equals a comma A C equals b comma A D equals c blank t h ì blank A B C D blank l à blank t ứ blank d i ệ n blank v u ô n g blank đ ỉ n h blank A blank n ộ i blank t i ế p blank m ặ t blank c ầ u blank left parenthesis blank S right parenthesis. blank K h i blank đ ó blank A B C D blank l à blank t ứ blank d i ệ n blank đ ặ t blank ở blank g ó c blank A blank c ủ a blank h ì n h blank h ộ p blank c h ữ blank n h ậ t blank t ư ơ n g blank ứ n g blank c ó blank c á c blank c ạ n h blank A B comma A C comma A D blank v à blank đ ư ờ n g blank c h é o blank A A blank apostrophe blank l à blank đ ư ờ n g blank k í n h blank c ủ a blank c ầ u. T a blank c ó colon blank a squared plus b squared plus c squared equals 4 R squared. blank X é t blank V equals V subscript A B C D end subscript equals 1 over 6 a b c left right double arrow V squared equals 1 over 36 a squared b squared c squared. M ặ t blank k h á c blank a squared plus b squared plus c squared greater or equal than 3 cube root of a squared b squared c squared end root left right double arrow open parentheses fraction numerator a squared plus b squared plus c squared over denominator 3 end fraction close parentheses greater or equal than a squared b squared c squared left right double arrow open parentheses fraction numerator 4 R squared over denominator 3 end fraction close parentheses cubed less or equal than 36 times V squared left right double arrow V less or equal than R cubed times fraction numerator 4 square root of 3 over denominator 27 end fraction blank V ớ i blank R equals I A equals 2 square root of 6. blank V ậ y blank V subscript m a x end subscript equals fraction numerator 64 square root of 2 over denominator 3 end fraction.

1

Câu hỏi tương tự

Qua phép quay tâm O góc quay , những điểm nào biến thành chính nó. Những đường thẳng nào biến thành chính nó? Những đường tròn nào biến thành chính nó?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG