Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C a ˊ c đư ờ n g t i ệ m c ậ n c ủ a đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = x − 1 2 x + 3 ​ t ạ o v ớ i hai t r ụ c t ọ a đ ộ m ộ t h ı ˋ nh c h ữ nh ậ t c o ˊ d i ệ n t ı ˊ c h b a ˘ ˋ n g

  1. 3

  2. 6

  3. 1

  4. 2

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C h ọ n D . H a ˋ m s o ^ ˊ y = x − 1 2 x + 3 ​ c o ˊ c a ˊ c đư ờ n g t i ệ m c ậ n l a ˋ x = 1 , y = 2 Do v ậ y đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ t ạ o v ớ i hai t r ụ c t ọ a đ ộ h ı ˋ nh c h ữ nh ậ t d i ệ n t ı ˊ c h b a ˘ ˋ n g ∣ 1.2 ∣ = 2

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ b ả n g bi e ^ ˊ n t hi e ^ n nh ư h ı ˋ nh b e ^ n P h ươ n g t r ı ˋ nh 2 f ( 2 ​ sin x + cos x ​ ) + 3 = 0 c o ˊ ba o nhi e ^ u n g hi ệ m t r e ^ n [ ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG