Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị l a ˋ đư ờ n g co n g t ro n g h ı ˋ nh v e ~ b e ^ n . T ı ˋ m s o ^ ˊ n g hi ệ m c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh f ( x + 2021 ) = 1

  1. 1

  2. 3

  3. 4

  4. 2

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C h ọ n B . Đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x + 2021 ) c o ˊ đư ợ c b a ˘ ˋ n g c a ˊ c h t ị nh t i e ^ ˊ n đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) s an g t r a ˊ i 2021 đơ n v ị. Do đ o ˊ s o ^ ˊ n g hi ệ m c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh f ( x + 2021 ) = 1 l a ˋ s o ^ ˊ n g hi ệ m c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh f ( x ) = 1. T h eo h ı ˋ nh v e ~ b e ^ n t a c o ˊ s o ^ ˊ n g hi ệ m l a ˋ ba .

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ b ả n g bi e ^ ˊ n t hi e ^ n nh ư h ı ˋ nh b e ^ n P h ươ n g t r ı ˋ nh 2 f ( 2 ​ sin x + cos x ​ ) + 3 = 0 c o ˊ ba o nhi e ^ u n g hi ệ m t r e ^ n [ ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG