Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

H a ˋ m s o ^ ˊ y = ( m − 3 ) x + 4 đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n khi

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = ( m − 3 ) x + 4 đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n khi m − 3 > 0 ⇔ m > 3

 

1

Câu hỏi tương tự

C o ˊ 16 t ờ t i e ^ ˋ n l o ạ i 2000 đ o ^ ˋ n g , 5000 đ o ^ ˋ n g v a ˋ 10000 đ o ^ ˋ n g . T r ị g i a ˊ m o ^ ~ i l o ạ i t i e ^ ˋ n t r e ^ n đ e ^ ˋ u b a ˘ ˋ n g nha u . H ỏ i l o ạ i t i e ^...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG