Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đ o ^ ˋ th ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = x 3 − 3 x − 2 c a ˘ ˊ t tr ụ c tung t ạ i đ i ể m c o ˊ t ọ a đ ộ l a ˋ :

  1. (2;0)

  2. (-1;0)

  3. (0;-2)

  4. (0;2)

R. Robo.Ctvx45

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có y(0) = -2nên tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số và trục tung là (0;-2)

Chọn C

Ta có y(0) = -2 nên tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số và trục tung là (0;-2)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = a x 4 + b x 2 + c (với ab  = 0 ) Chọn điều kiện đúng của a , b để hàm số đã cho có dạng đồ thị như hình bên.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG