Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

P h ươ n g t r ı ˋ nh lo g 4 ​ ( 3. 2 x − 1 ) = x − 1 c o ˊ hai n g hi ệ m x 1 ​ ; x 2 ​ . T ı ˊ nh g i a ˊ t r ị c ủ a P = x 1 ​ + x 2 ​

 

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ i e ^ ˋ u ki ệ n : 3. 2 x − 1 > 0 T a c o ˊ : lo g 4 ​ ( 3. 2 x − 1 ) = x − 1 ⇒ 3. 2 x − 1 = 4 x − 1 ⇔ 3. 2 x − 1 = 4 2 2 x ​ ⇔ 2 2 x − 12. 2 x + 4 = 0 Đ ặ t t = 2 x ( t > 0 ) , p h ươ n g t r ı ˋ nh đ a ~ c h o t r ờ t h a ˋ nh : t 2 − 12 t + 4 = 0 ⇒ [ t 1 ​ = 6 + 4 2 ​ ( tm ) t 2 ​ = 6 − 4 2 ​ ( tm ) ​ K hi đ o ˊ : P h ươ n g t r ı ˋ nh đ a ~ c h o c o ˊ hai n g hi ệ m x 1 ​ ; x 2 ​ t h ỏ a m a ~ n : 2 x 1 ​ = 6 + 4 2 ​ ; 2 x 2 ​ = 6 − 4 2 ​ H a y : 2 x 1 ​ . 2 x 2 ​ = ( 6 + 4 2 ​ ) ( 6 − 4 2 ​ ) ⇔ 2 x 1 ​ + x 2 ​ = 4 ⇒ x 1 ​ + x 2 ​ = 2

9

Câu hỏi tương tự

T ı ˊ nh đ ạ o h a ˋ m c ủ a h a ˋ m s o ^ ˊ y = 3 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG