Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

open parentheses x squared plus 3 x plus 2 close parentheses left parenthesis x plus 5 right parenthesis minus x cubed minus 8 x squared equals 27

R. Roboctvx102

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 3 + 5 x 2 + 3 x 2 + 15 x + 2 x + 10 − x 3 − 8 x 2 = 27 17 x + 10 = 27 17 x = 17 x = 1

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:x 2 ( 1- x) +( x+ 3)(x 2 - 3x + 9)

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG