Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o x t h ỏ a m a ~ n x 2 − 4 x + 1 = 0. T ı ˊ nh g i a ˊ t r ị bi ể u t h ứ c : B = x 5 − 3 x 4 − 3 x 3 + 6 x 2 − 20 x + 20125

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B equals x to the power of 5 minus 3 x to the power of 4 minus 3 x cubed plus 6 x squared minus 20 x plus 20125 B equals x to the power of 5 minus 4 x to the power of 4 plus x cubed plus x to the power of 4 minus 4 x cubed plus x squared plus 5 x squared minus 20 x plus 5 plus 20120 B equals x cubed open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses plus x squared open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses plus 5 open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses plus 20120 B equals open parentheses x squared minus 4 x plus 1 close parentheses open parentheses x cubed plus x squared plus 5 close parentheses plus 20120 B equals 0 plus 20120 B equals 20120

2

Câu hỏi tương tự

T ı ˋ m c a ˊ c g i a ˊ t r ị n gu y e ^ n c ủ a n đ ể g i a ˊ t r ị c ủ a bi ể u t h ứ c : 2 n 3 − 7 n 2 + 13 n + 2 c hia h e ^ ˊ t c h o g i a ˊ t r ị c ủ a bi ể u t h ứ c 2 n − 1.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG