Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o hai s o ^ ˊ p h ứ c Z 1 ​ = 2 − 3 i v a ˋ Z 2 ​ = 5 + 2 i . T ı ˋ m s o ^ ˊ p h ứ c Z = Z 1 2 ​ + Z 2 ​

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : z = z 1 2 ​ + z 2 ​ = ( 2 − 3 i ) 2 + ( 5 + 2 i ) = 4 − 12 i + 9 i 2 + 5 + 2 i = − 10 i

1

Câu hỏi tương tự

C h o z l a ˋ s o ^ ˊ p h ứ c t ha y đ o ^ ˋ i t h ỏ a m a ~ n s o ^ ˊ p h ứ c z − i z ∧ 3 । 4 i ​ l a ˋ s o ^ ˊ t h u a ^ ˋ n ả o . T ậ p h ợ p c a ˊ c đ i e ^ ˋ m bi e ^ ˋ u d i e ^ ~ n c h o s o ^ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG