Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

H a ˋ m s o ^ ˊ y = x 3 − 3 x 2 + 1 c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị ( C ) . K h ẳ n g đ ị nh n a ˋ o s a u đ a ^ y đ u ˊ n g ?

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

H a ˋ m s o ^ ˊ y = x 3 − 3 x 2 + 1 c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị ( C ) c o ˊ đ ặ c đ i ể m + ( C ) l u o ^ n c o ˊ t a ^ m đ o ^ ˊ i x ứ n g . + ( C ) l u o ^ n c a ˘ ˊ t t r ụ c h o a ˋ nh . + ( C ) l u o ^ n c a ˘ ˊ t t r ụ c t u n g .

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị nh ư h ı ˋ nh v e ~ . H a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) l a ˋ :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG